[1]
Nazarova, K. , Nezhyva, M. , Kucher, A. , Hotsuliak, V. , Melnyk, T. and Zaremba, O. 2021. Environmental Audit in the Sustainable Development of Green Economy. European Journal of Sustainable Development. 10, 3 (Oct. 2021), 273. DOI:https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n3p273.