(1)
Ishchuk, M. .; Ishchuk, O. .; Khrypko, S. .; Shnitser, M. .; Vasylchuk├╣, . T. .; Syhyda, H. .; Hotsalyuk, A. . Sustainable Digital Evolution: Transforming the Ukrainian Customs Service. EJSD 2024, 13, 217.