Nazarova, K. ., Nezhyva, M. ., Kucher, A. ., Hotsuliak, V. ., Melnyk, T. ., & Zaremba, O. . (2021). Environmental Audit in the Sustainable Development of Green Economy. European Journal of Sustainable Development, 10(3), 273. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n3p273