Storonyanska, Iryna, Maryana Melnyk, Iryna Leshchukh, Svitlana Shchehlyuk, and Tetyana Medynska. 2021. “The Efficiency of Financing the Regional Smart-Specialization Strategies’ Implementation from the EU Structural Funds”. European Journal of Sustainable Development 10 (2):241. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n2p241.