[1]
K. . Nazarova, M. . Nezhyva, A. . Kucher, V. . Hotsuliak, T. . Melnyk, and O. . Zaremba, “Environmental Audit in the Sustainable Development of Green Economy”, EJSD, vol. 10, no. 3, p. 273, Oct. 2021.