Nazarova, K. ., M. . Nezhyva, A. . Kucher, V. . Hotsuliak, T. . Melnyk, and O. . Zaremba. “Environmental Audit in the Sustainable Development of Green Economy”. European Journal of Sustainable Development, vol. 10, no. 3, Oct. 2021, p. 273, doi:10.14207/ejsd.2021.v10n3p273.